புதுப்பித்தல் அல்லது மாற்றியமைத்தல் அல்லது இணைத்துக்கட்டுதல்.

பூச்சு வேலைகள்
உள் பூச்சு, வெளி பூச்சு

வீட்டுக்கு, கூரைக்கான அலுமினிய குழாய், வடிநீர் குழாய் பொருத்துதல்.

நிலத்துக்கான மாபிள் தரை, கிரானைட் கல் பதித்தல்

மின் இணைப்பு வேலைகள் சகலதும்.

பூந்தோட்டம் அமைத்தல், நடைபாதை அமைத்தல், மறுத்தும் பிற.

குடிநீர் குழாய், கழிவுநீர் குழாய், சுடுநீர் குழாய் என்பன அமைத்தல்.

வீட்டை அனைத்தும் சுத்தம் செய்தல், தேவையற்ற பொருள்களை அகற்றுதல்.

HHR


HHR வல்லுநர்கள் மூலம் வீட்டின் சகல வேலைகளும் பூரண நிறைவுடன் செய்து தரப்படும்.

உங்கள் விருப்பத்துக்கேற்றவாறு


  • தகமையுடன்
  • நியாய விலையில்
  • வெளிப்படை தன்மையுடன்
  • விரைவாகவும், குறித்த நேரத்திலும்
  • விருப்புடன், திருப்தியுடனும்

எங்கள் சமீபத்திய வேலைகள்

  • "மிக விரைவில் தரப்படும் "

  • "மிக விரைவில் தரப்படும் "

  • "மிக விரைவில் தரப்படும் "